BIBLIOTECA DIGITALITZADA DEL LLIBRE ESCOLAR UTILITZAT ABANS DE 1940 
BIBLIOTECA DIGITALIZADA DEL LIBRO ESCOLAR UTILIZADO ANTES DE 1940

                                                                                                                                                                          

    

 SIL·LABARI BREU, per Anicet Villar, Mestre del Grup escolar “Pere Vila” de Barcelona,   Il·lustracions de I. Hernàndez I M. Fernàndez, 30 pàgines, any 1932, editat per Pedagogia Catalana – Mique A. Salvatella – Barcelona
por Anicet Villar, Maestro del Grupo escolar "Pere Vila" de Barcelona, ilustraciones de I. M Hernández,
30 páginas , año 1932, Editado por Pedagogia Catalana-Miquel A. Salvatella de Barcelona
(Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)

 
LA ENSEÑANZA POR EL DIBUJO , por Manuel Trillo Torija, Maestro de las Escuelas Nacionales de Madrid, 1ª parte de la 1ª edición, año 1933, precio 0,50 pesetas, Editado por Editorial Magisterio Español de Madrid.
per Manuel Trillo Torija, Mestre de les Escoles Nacionals de Madrid, 1a part de la 1a edició, any 1933, preu 0,50 pessetes, Editat per Editorial Magisterio Esoañol de Madrid.
(
Ejemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica.) 

 

CATECISME DE LA DOCTRINA CRISTIANA , segons el novíssim text de Sa Santedat el Papa Píus X, segón grau, catecisme breu, S’imprimeix per manament de l’Excm. E Il·lm. Senyor Dr. D. Ramón Guillamet i Coma Bisbe de Barcelona per a ús dels seus diocesans, 80 pàgines, any 1921, editat per Llibreria “La Hormiga de Oro” de Barcelona.
segundo grado, catecismo breve. Se imprime por mandato del Exmo. e Ilus. Señor Dr. D. Ramón Guillamet i Coma Obispo de Barcelona para uso de sus diocesanos, 80 páginas, año 1921, Editado por La Librería "La Hormiga de Oro" de Barcelona
(Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
CARTILLA DE CIVISME I DRET ,per Raimon Torroja Valls, seguint les normes ortogràfiques establertes per l’Institut d’Estudis Catalans, dibuixos de Mallol, any 1931, 56 pàgines, editat per Llibreria Montserrat de Salvador Santomà de Barcelona
por Raimon Torroja Valls, según las normas del Institut d'Estudis Catalans, dibujos de Mallol, año 1931, 56 páginas, Editado por la Librería Montserrat de Salvador Santomà de Barcelona


(Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
CANÇONER ESCOLAR CATALÀ, ramell de cansons escolides aplegades aposta per a ésser cantades per la mainada de les escoles per  en Fco. Flos i Calcat, Fundador del Col·legi Sant Jordi, cooperació musical d’en Joan Salvat de l’Orfeo Català, Pròleg del Mestre Lluís Millet, 64 pàgines, any 1918, imprès a la Tipografia l’Avenç – Barcelona.
per Fco. Flos i Calcat, Fundador del Colegio Sant Jordi con la cooperación musical de Joan Salvador del Orfeo Català, Prólogo del Maestro Lluis Millet, 64 pàginas, año 1918, impreso en la Tipografía l'Avenç de Barcelona. (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)

MORAL. Breve resumen de la ciencia de las buenas costumbres por José Udina Cortiles, 32 páginas, 202año 1932, 1ª edición, Editado por Imprenta Elzeveriana y Libreria Camí de Barcelona.
 per José Udina Cortiles, 32 pàgines, any 1932, Editat per Imprenta Elzeveriana i Llibreria Camí de Barcelona (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 

 

 

 

  LECTURA BILINGÜE per Salvador Genís, 202 pàgines, any 1918, Editat per Imprenta de J. Horta de Barcelona.
 por Salvador Genís, 202 páginas, año 1918, Editado por la Imprenta J. Horta de Barcelona
 (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA por Juan Palau Vera, 32 páginas, año 1918, Editado por S.A.
  Industrias Gráficas, Seix & Barral Herms
  per Juan Palau Vera, 32 pàginas, any 1918, Editat per S.A. Industrias Gráficas Seix & Barral S.A.
  (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)

 

 

  INTRODUCCIÓ A LA GRAMÀTICA per Alexandre Gali, 35 pàgines, any 1935, Editat per
  Publicacions de lA.P. de l'E.C.- Editorial Pedagògica.
  por Alexandre Gali, 35 páginas, año 1935, Editado por Publicacions de lA.P. de l'E.C.- Editorial
  Pedagògica. (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)

 


MÉTODO DE OPOSICIONES Y EXAMENES PARA LA PROVISION DE TODAS LAS
 ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS DEL REYNO
por La Junta superior de inspeccion de
 las mismas, 14 páginas, año 1825, Editado por D. Leon Amarita, Impresor de la Real Junta.
 per La Junta superior de inspeccion de las mismas, 14 pàgines, any 1824, Editat per D. Leon Amarita
 , Impresor de la Real Junta. (Exemplar del Museu Comarcal de l'Urgell)

 

 

 

1, 2, 3, ...