BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LLIBRE ESCOLAR UTILITZAT ABANS DE 1950 
                                                          BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LIBRO ESCOLAR UTILIZADO ANTES DE 1950

  

 

Prestatgeria/Estantería -1

12,  3456789 , 1011.1213141516, 17, 18

                       
 SIL·LABARI BREU, per Anicet Villar,(1895-1980) Mestre del Grup escolar “Pere Vila” de Barcelona,   Il·lustracions de I. Hernàndez I M.
  Fernàndez,    30 pàgines, any 1932, 13,5 x 20,5 cms. editat per Pedagogia Catalana – Mique A. Salvatella – Barcelona
  por Anicet Villar, Maestro del Grupo escolar "Pere Vila" de Barcelona, ilustraciones de I. M Hernández, 30 páginas , año 1932, 15,5 x
  20,5 cms. Editado por Pedagogia Catalana-Miquel A. Salvatella de Barcelona (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)

 Ficha/fitxa + PDF

 

  LA ENSENANZA POR EL DIBUJO , por Manuel Trillo Torija, Maestro de las Escuelas Nacionales de Madrid,
 
1ª parte de la 1ª edición, año 1933, precio 0,50 pesetas, 13 x 18,5 Editado por Editorial Magisterio Español de Madrid.
  per Manuel Trillo Torija, Mestre de les Escoles Nacionals de Madrid, 1a part de la 1a edició, any 1933, preu 0,50
 
pessetes,   13 x 18,5 cms. Editat per Editorial Magisterio Esoañol de Madrid. (
Ejemplar de la Associació per a la
 
Recerca Pedagògica.)
 
 
Ficha/fitxa + PDF


CATECISME DE LA DOCTRINA CRISTIANA ,segons el novíssim text de Sa Santedat el Papa Píus X, segón grau,
  catecisme   breu, S’imprimeix per manament de l’Excm. E Il·lm. Senyor Dr. D. Ramón Guillamet i Coma Bisbe de Barcelona per a ús
  dels seus diocesans, 80 pàgines, any 1921, 10 x 14,5 cms.editat per Llibreria “La Hormiga de Oro” de Barcelona.
 segundo grado, catecismo breve. Se imprime por mandato del Exmo. e Ilus. Señor Dr. D. Ramón Guillamet i Coma Obispo de
 Barcelona     para uso de sus diocesanos, 80 páginas, año 1921, 10 x 14,5 cms. Editado por La Librería "La Hormiga de Oro" de
 Barcelona  (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa + PDF
 

CANÇONER ESCOLAR CATALÀ, ramell de cansons escolides aplegades aposta per a ésser cantades per la mainada
 de les  escoles per  en Fco. Flos i Calcat, Fundador del Col·legi Sant Jordi, cooperació musical d’en Joan Salvat de l’Orfeo Català,
 Pròleg del Mestre Lluís Millet, 64 pàgines, any 1918, 13,5 x 18,5 cms. imprès a la Tipografia l’Avenç – Barcelona.
 per Fco. Flos i Calcat, Fundador del Colegio Sant Jordi con la cooperación musical de Joan Salvador del Orfeo Català, Prólogo del
 Maestro Lluis Millet, 64 pàginas, año 1918,  13,5 x 18,5 cms. impreso en la Tipografía l'Avenç de Barcelona.
(Exemplar de la Associació per
 a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa +PDF

 
 MORAL. Breve resumen de la ciencia de las buenas costumbres por José Udina Cortiles, 32 páginas,  11,5 x 18  cms.
 año 1932, 1ª edición,   Editado por Imprenta Elzeveriana y Libreria Camí de Barcelona.
 per José Udina Cortiles, 32 pàgines, any 1932,  11,5 x 18 cms. Editat per Imprenta Elzeveriana i Llibreria Camí de
 Barcelona (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògic
a)
 Ficha/fitxa + PDF
 

 
  LECTURA BILINGÜE per Salvador Genís, 202 pàgines, any 1918, 11,5 x 17 cms. Editat per Imprenta de J. Horta de Barcelona.
  por Salvador Genís, 202 páginas, año 1918, 11,5 x 17 cms. Editado por la Imprenta J. Horta de Barcelona  (Exemplar de
  la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa +PDF

 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA por Juan Palau Vera, 32 páginas, año 1918,  18 x 22,5 cms. Editado por S.A.
  Industrias Gráficas, Seix & Barral Herms
  per Juan Palau Vera, 32 pàginas, any 1918,  18 x 22,5 cms. Editat per S.A. Industrias Gráficas Seix & Barral S.A.
  (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa + PDF


MÉTODO DE OPOSICIONES Y EXAMENES PARA LA PROVISION DE TODAS LAS ESCUELAS DE PRIMERAS
 LETRAS DEL REYNO

 por La Junta superior de inspeccion de  las mismas, 14 páginas, año 1825, 13 x 18,5 cms.
 Editado por D. Leon Amarita, Impresor de la Real Junta.
 per La Junta superior de inspeccion de las mismas, 14 pàgines, any 1825,  13 x 18,5 cms. Editat per D. Leon Amarita,
 Impresor de la Real Junta. (Exemplar del Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega)
Ficha/fitxa + PDF
EN PATUFET.1022 any XX, , 1-12-1923, 20 pàgs. preu 15 cts.,mides 15,5 x 21 cms., 
Editat a Barcelona per Llibreria d'en Patufet
año XX, n.1026, 1-12-1923, 28 págs. precio 15 cts., medidas 15 x 21,5 cms., Editado en
Barcelona por Llibreria  Patufet. (Exemplar de la  Associació per a la Recerca Pedagògica)
Fitxa+PDF
EN PATUFET.1006 any XX, , 8-12-1923, 20 pàgs. preu 15 cts.,mides 15,5 x 21 cms., 
Editat a Barcelona per Llibreria d'en Patufet
año XX, n.1027, 8-12-1923, 28 págs. precio 15 cts., medidas 15,5 x 21 cms., Editado en
Barcelona por Llibreria  Patufet. (Exemplar de la  Associació per a la Recerca Pedagògica)
Fitxa+PDF