BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LLIBRE ESCOLAR UTILITZAT ABANS DE 1950

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LIBRO ESCOLAR UTILIZADO ANTES DE 1950

Prestatgeria/Estantería -1
4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

EXERCICIS DE GRAMÀTICA CATALANA, Volum II Morfologia  per Jeroni Marva,Josep M. Capdevila, 64 pàgs., any 1928,
preu  1,00 pta., Editat  a Barcelona per Editorial Barcino.
por Jeroni Marva, 64 págs., any 1928, precio 1,00 pta., Editado en Barcelona por Editorial Barcino. (Exemplar de la Associació
per a la Recerca Pedagògica) 
Fitxa+PDF      
QUADERNS D'ESTUDI, Revista especialment dedicada a Mestres i Professors, Any II, Vol. II, Núm. 1, 130 pàg., any 1917
Publicació mensual del Consell d'Investigació Pedagògica de la Diputació deBarcelona, sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya,
Editat
a Barcelona.  Revista especialmente dedicada a Mestros i Profesores, Any II, Vol. II, Núm. 1, 130 pàg.,130 pág., año 1917,
Publicación mensual del Consell
 d'Investigació  Pedagògica de la Diputación de Barceloa, bajo losauspicios  de la Mancomunitat de Catalunya,
Editado en Barcelona.
 (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
Fitxa+ PDF
LECCIONES DE COSAS, por José Dalmau Carles, 158 págs., año 1929, Editado en Gerona por Dalmau Carles Pla, S.A.Editores.
per José Dalmau Carles, 158 pàgs., any 1929, Editat a Gerona per Dalmau Carles Pla, S.A. Editores
.(Ejemplar de la  Associació per a la Recerca Pedagògica)

Ficha +PDF
NICK CUENTO DE MEDIANOCHE, por Carmen Karr, ilustraciones de Lola Anglada, 32 páginas, año 1930, Editado en Barcelona por Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro,
Per Carmen Karr, il·lustracions de Lola Anglada, Editat per Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
(Ejemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
Fitxa+PDF
LECCIONES DE FISIOLOGÍA E HIGIENE,  por Victoriaño F. Ascarza, 104 páginas , precio 0,30 pesetas, Editado en Madrid por El Magisterio Español. Faltan las págines 89-90-103-104
per Victoriano F. Ascarza, 104 pàgines, 0,30 pessetes, Editat a Madrid per El Magis Español . Falten les pàgines 89-90-103-104
(Ejemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
Ficha+PDF
CALENDARI PATUFET 1934 193 pags., Any 1934, preu 1, 30 pessetes. Editat a Barcelona Per Imprenta Patufet
193 págs., Año 1934, precio 1,30 pesetas. Editado en Barcelona por Imprenta Patufet
( Colecció particular)
Fitxa+PDF
LECCIONES PRELIMINARES DE GRAMÁTICA
 por Juan Almeda, 96 págs., año 1907, Editado en Barcelona por  la Libreria de Sucesores de Blas Camí.

 per Juan Almeda, 96 àágs., any 1907, Editat a Barcelona per  la Llibreria de Succesors de Blas Camí.
 (Ejemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)

Ficha+PDF
LENGUA FRANCESA, por A. Perrier, 68 págs., Editado en Barcelona por el propio autor.
  per A. Perrier, 68 pàgs., Editado a Barcelona per l'autor. (Ejemplar de la Associació per a la Recerca
 Pedagògica)
 Ficha+PDF
MIL Y UNA CURIOSIDADES
por Julio Victor Tomey, 96 págs., año 1920. Impreso en Barcelona
per Julio Victor Tomey, 96 pàgs., any 1920,. Editat a Barcelona
(Colección particular)
Ficha +PDF
APLEC DE RONDALLES recopilació de Valeri Serra i Boldú, 210 pàgs., preu 2,50 pessetes. Editat a Barcelona per Editorial Catalana S.A,
 recopilación de Valeri Serra i Boldú, 210 págs., precio 2,50 pesetas. Editado en Barcelona por la Editorial Catalana S.A.
 (Colecció particular)
 Fitxa +PDF